Monday, May 18, 2009

ನನ್ನವಳು

ಜಿಪುಣ ನನ್ನ ಹುಡಗಿ
ಗೌರಿ ಎಂಬ ಬೆಡಗಿ
ಓದುವ ಹುಚ್ಚಿರುವ ಕುಡಮಿ
ನನ್ನ ಹ್ಱದಯದ ಓಡತಿ

ಮಾತಿಗೊಮ್ಮೆ ನಗುವ ಸರಸಿ
ಬಂದಳು ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ ಅರಸಿ
ಬರುವಳು ಮನೆಗೆ ಲಕುಮಿ
ತರುವಳು ಹರುಷವ ಸೊಗಸಿ